Referat fra kontrollkomiteens møte 19.10.20

Vedlagt referatet