Oppsummering fra Asker Kommunes dialogmøte med frivilligheten 07.01.2021

 

Asker kommune ved medborgerskapsdirektør Kristin M. Felde og ass. kommuneoverlege/smittevernoverlege Kjell Daniel Sørli inviterte igjen til dialogmøte med aktører på kultur- idretts- og frivillighetsfeltet om smittesituasjonen i Asker og avklaringer rundt de nasjonale retningslinjene som ble innført 9. desember 2021.

2022-01-11
arneborch

Omikron smitter raskere, dette gir press på helsetjenestene og er med på å påvirke hvilke tiltak som er nødvendig. Viktig med hygiene- og kontaktreduserende tiltak, slik at ikke for mange blir syke samtidig. Det er 13 ganger større risiko for å bli alvorlig syk, dersom man ikke er vaksinert.

 

Benytt handlingsrommet
Deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for folkehelsa, og oppfordringen er å tilrettelegge for aktivitet innenfor dagens regler og anbefalinger. For voksne, få til de gode opplevelsene utendørs der det er mulig.

Barn og unge skal fortsatt prioriteres, smittevernoverlegen understreker viktigheten av å opprettholde aktivitet så godt det lar seg gjøre med dagens restriksjoner. Barn og unge kan delta på aktiviteter både ute og inne, men med anbefalte begrensninger innendørs.

 

Spørsmål og innspill fra Asker frivillighetsutvalg, Asker kirkelig fellesråd, Asker kulturråd og Asker idrettsråd:

Dersom dagens retningslinjer videreføres, hvilke anbefalinger gjelder rundt aktivitetstilbud for sårbare, eldre med tre vaksinedoser og de som av ulike grunner ikke er vaksinerte?
Vaksinerte regnes som mindre sårbare. For uvaksinerte er det viktig å ikke bli smittet: Forklar godt hvordan de kan beskytte seg med hygienetiltak, avstand (to meter) og gjerne munnbind.

 

Hvilke muligheter har kommuen til å påvirke nasjonale tiltak?
Især med tanke på

  • Likebehandling av barn og ungdom opp til 20 år, der særlig elever ved videregående skoler står i fare for å falle utenfor.
  • Øving og trening for voksne innenfor godt smittevern. Eksempelvis i store lokaler der man kan holde to meter avstand. Uten øving, ingen fremføring av kulturaktiviteter utover våren.
  • Konkurranser, særlig utendørs, innenfor godt smittevern

Kommunen er i tett dialog med statsforvalter og departemenetene, og har gitt flere tilbakemeldinger på viktigheten av å ha minst mulig tiltaksbyrde for særlig sårbare grupper og færrest mulige konsekvenser for folkehelsa.


Hvordan er kommunens tilgang på selvtester fremover?

Nasjonalt har det vært lite tilgang på selvtester, og kommunen deler ut de vi har mottatt i tråd med nasjonale føringer. Kommunen får i januar og i februar (uke 8) tilgang til flere selvtester, og vil gjøre opp ny status for utdeling de nærmeste dagene.

 

Innspill:

Ønske om tettere samarbeid med kommunen ad kommunikasjon rundt smittevern.

Ønske om dialogmøter på kveldstid, vanskelig for frivilligheten å delta i arbeidstiden.

 

Påminnelse om søknadsfrist 18. januar:

Vi minner om søknadsfrist 18. januar for tilskuddsordningen for frivillighet og idrett som følge av covid 19.

 

Møte i hovedutvalg for medborgerskap 20. januar:

Ny modell for tilskuddsordninger for lag og foreninger behandles i hovedutvalg for medborgerskap 20. januar og videre i kommunestyret 1. februar. Her har det vært bred og god medvirkningsprosess med frivilligheten gjennom 2021.

 

Logo Frivillighetens år:
Logo for Frivillighetens år 2022 ligger i verktøykassa til frivillighetensaar.no

 

Vaksine drop in i uke 2:
I uke 2 mandag til torsdag fra kl. 15.00-21.00 er det tilbud om drop in vaksinering i Lennsmannslia/Asker sentrum. Obs. 20 ukers intervall mellom 2. og 3. dose