Informasjon om oppgradering av Spikkestad Idrettspark

IL ROS har de siste 10 årene opplevd en stor medlemsvekst, og kapasiteten er sprengt for flere idretter. For å kunne tilby gode aktiviteter for barn og unge har vi jobbet siden 2017 med planene om utvidelse av ROS Arena og oppgradering av Spikkestad Stadion med ny kunstgressbane. IL ROS har to siste årene arbeidet videre med planene, og fått gode innspill som er inkludert i prosjektet til det beste for utøvere og nærmiljø. I denne artikkelen finner du mer informasjon om prosjektet.

2020-10-12
Idrettslaget R.O.S

Artikkelen i RHA 13. oktober (ekstern lenke til artikkel) viser at det er et behov for mer informasjon om prosjektet. Det er uheldig hvis det etterlatte inntrykket av prosjektet blir feil pga. faktafeil og påstander som ikke er korrekte. Vi ønsker derfor å presentere prosjektet med den dokumentasjonen som foreligger. 

Trenger området en ny reguleringsplan?
Nei, IL ROS og Asker kommune mener at det ikke er behov for en ny reguleringsplan. Grunnen til dette er at området allerede er regulert til Idrettsformål og at det ikke vil at eksisterende bebyggelse ikke må flyttes eller rives. IL ROS har en festeavtale med Asker kommune, med en varighet til år 2062. Området vil derfor fortsatt bli brukt til idrett i mange år fremover. I godkjennelsen av rammesøknaden skriver Asker kommune v/ avdelingsleder for byggesaker følgende; "Spørsmålet i denne saken blir om tiltakene samlet sett medfører en endring av slik grad at hovedintensjonen i planen tilsidesettes. Etter kommunens vurdering vil ikke en ny reguleringsplan vesentlig endre situasjonen på eiendommen da kravet ikke medfører at eksisterende bebyggelse og anlegg må flyttes eller rives. Det er også lite trolig at utnyttelsen av eiendommen vil bli redusert ved en ny regulering." 

VIVA har i tillegg gitt en faglig godkjennelse med hensyn til spillvann og overvann (se dokument nr. 8 nedenfor).

En ny reguleringsplan vil kun føre til en forsinkelse av prosjektet ved at det blir utsatt, noe som vil ramme barn og unges idrettstilbud i vår del av kommunen på en svært negativ måte. Prosjektet har allerede blitt utsatt pga. kommunesammenslåingen og covid-19. En reguleringsplan er et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. 

Har det vært dialog med naboene underveis?
Ja, det har vært dialog med naboene underveis i prosessen, og dette har vært et uttalt ønske fra prosjektgruppa i IL ROS fra starten. Det har kommet flere gode innspill til prosjektet, og de aller fleste av disse er tatt til følge. Det er avholdt to nabomøter (07.04.2019 og 19.01.2020) og et tredje møte 24. mars 2020 ble dessverre avlyst pga. utbruddet av covid-19 i Norge. I tillegg har frivillige tilknyttet prosjektene gått dør-til-dør i november-desember 2019 for å dele ut alle dokumentene i printformat i forkant av en nabovarsling via Altinn i januar 2020. Dette for å sikre dialog og at naboer som ikke har tilgang til Altinn får fullt innsyn i saken. Hensikten med en nabovarsling er å få ytterligere innspill, noe vi er glade for at vi har fått. 

I dialogen med naboene har det kommet gode innspill som er tatt inn i prosjektet, blant annet; 
1) Skøytebanen er ivaretatt og dette har vært intensjonen hele tiden. Det er et ønske om å få plassen asfaltert for parkering om sommeren og økt brukstid gjennom vinteren.  
2) Den lille haugen med akebakken bak ROS Arena vil bli forskjøvet pga. utvidelse av hallen. Vi har stor forståelse for at akebakken er populær og til glede for de minste barna, og vil gjøre vårt for å anlegge en like fin bakke litt bortenfor (innspill nabomøte i april 2019). Tatt med i planene i 2019.
3) Sandvolleybanene er tatt bort fra fra opprinnelig plan og man er i dialog om å få treningstid på nærmiljøanlegget ved ungdomsskolen. Dette er kommentert i tilsvar til Asker kommune i mars 2020. Avstand fra nærmeste hus til Sandhåndballbane er nå 44,0 meter

4) Ballfangernettet mot naboene i Narums vei var tegnet inn som et avdempende tiltak i de første skissene i 2018-2019. Etter ønske fra naboene i april 2019, så er disse fjernet fra planene. Dette er det informert om i nabomøtene og i tilsvar til kommunen i mars 2020.
5) Plass for Fluefiskerkurs er ivaretatt både ved Bjørkelunden og på ROS banen, da dette ble påpekt som et behov av en av naboene. IL ROS har hele tiden hatt en intensjon om et åpent og hyggelig anlegg.
6) Lufting av hund - Spikkestad Idrettspark skal være et åpent og hyggelig sted å være. Det er tegnet inn et åpent parkområdet med gangveier, benker og beplanting. Det vil fortsatt være gode muligheter til å gå tur og lufte hunden på området. 

Mer informasjon: Se innspill fra naboer og idrettslagets besvarelse i dokument nr. 3 og 4 nedenfor.

Bygges ny kunstgressbane med gummigranulat som innfyll?
Nei, det vil ikke bli benyttet SBR Gummigranulat, men et miljøvennlig alternativ til innfyll i tråd med retningslinjer vedtatt av formannskapet i Asker kommune (sak 85/19) i juni 2019. Miljøprofilen er fremhevet i alle nabomøter og i orienting til årsmøtet i IL ROS 2018 og 2019. Både Sætre Graabeins nye bane åpnet i oktober 2020, og GUIs bane som åpnet våren 2020 i Heggedal, er miljøbaner som har nye innfyllsmaterialer. Selv om det er begrenset dokumentasjon på hvor gode spillegenskapene er for disse nye innfyllene, så har Asker Kommune vedtatt at nye baner ikke skal benytte gummiinnfyll (SBR). Prosjektene til Graabein og GUI følges tett og brukserfaringene tas med i vurderingen av innfyll på Spikkestad. Det mest aktuelle innfyllet pr. dags dato er laget av olivenkjerner, coated sand eller sukkerrør, der hver bestanddel kan gjenvinnes og livsløpstankegangen er vesentlig. Samtidig må man ivareta spillegenskapene og anbefalinger fra NFF, dvs. at banen skal være god å spille på og ikke øke skaderisikoen for spillerne sommer og vinter.
Mer informasjon: se svar til Asker Kommune i dokument nr. 3 nedenfor.

Vil det være et 6 meter høyt ballfangernett mot naboene i Narums vei?
Nei, ballfangernettet ble fjernet fra planene etter innspill fra naboene i april 2019. Fotballkamper som spilles på tvers vil i større grad bli gjennomført på 7er-banen nærmere klubbhuset, med god avstand til naboene i Narums vei. Dette kunne ha kommet tydeligere frem i skisse pr. 2. mars 2020, men er kommentert i svar til Asker kommune og kan sees i ny skisse.
Mer informasjon: se planskisse i vedlegg nr. 1 nedenfor.

Vil kapasiteten være tilstrekkelig med oppgradering av banen og utvidelse av hallen?
Ja, kapasiteten vil være tilstrekkelig for ROS fotball i mange år fremover. Etablering av ny kunstgressbane vil føre til at presset blir mindre og at aktiviteten kan spres utover et større område. Pr. i dag får ikke yngre lag trent fra september-april, når det er 11er kamper på kunstgressbanen. På vinteren trener opptil 5 fotballlag samtidig på kunstgressbanen, noe som gir dårlige treningsforhold og lite plass til å spille 7er, 9er og 11er-fotball. Da IL ROS ga innspill til kommuneplanen for idrett og friluftsliv i 2017 ble det gjennomført en analyse av kapasiteten og antall treningstimer, og den viser at Spikkestad vil dekke behovet til fotballen. Driftskostnadene (oppvarming, vedlikehold, brøyting etc) vil også være vesentlig lavere ved å oppgradere til ny kunstgressbane i nærheten av dagens kunstgressbane. ROS Arena vil få lenge etterlengtede lokaler til boksegruppa og en ekstra håndballflate ved utvidelse. Det er fortsatt behov for å bruke andre haller i Midtbygda vinterstid, slik man gjør i dag. 

Vil belysning fra ny kunstgressbane være sjenerende?
Lysplanen som viser presis belysning på banen og strølys utenfor banen er vedlagt. Denne ble også vedlagt nabovarselet. Lysplanen er utarbeidet av K. Manger Konsulenttjenester AS, som har mange års erfaring med lyssetting av idrettsanlegg. Med Phillips Perfect Play Ledlys eller tilsvarende LED-system, reduseres strølys til et minimum for å unngå ulemper for naboene. Ledlysene dimmes ned til 50 % styrke under treninger, noe som tilsvarer ca 70 % av brukstiden. Effektiv lysstyring via en app på telefonen sikrer også at banen kun er lyssatt når det er organisert aktivitet på banen. Ingen lag har trening eller kamp etter kl. 22:00.
Mer informasjon: se lysplan og detaljerte beregninger av strølys i dokument nr 3 - nabovarsling nov/des 2019.

Vil det bli vesentlig større trafikkbelastning i området? 
Nei, kun i liten grad. Oppgraderingen av kunstgressbanen vil føre til at barn- og unge i ROS fotball får bedre kvalitetstrening hele året. Kapasiteten på vinteren er nå sprengt og opptil 5 lag trener samtidig på den gamle kunstgressbanen fra 2007. Det betyr begrenset mulighet til å spille 7er, 9er og 11er fotball for 11 åringer og eldre pga. plassmangel. Oppgradering av ny bane vil spre aktitivteten utover et større område og ikke føre til vesentlig større biltrafikk. I ROS Arena vil situasjonen være det samme med større plass til hvert lag. Noen få lag vil få mer treningstid inne. Mange av spillerne går og sykler til anlegget i dag, og dette vil fortsatt være tilfelle i fremtiden. Asker Kommune er enig i denne vurderingen.
Mer informasjon:  se utdrag av trafikkanalyse i dokument nr 3 nedenfor.

Vil en utvidelse av ROS Arena påvirke solforholdene til naboer i Konvallveien?
Det er laget soldiagrammer som viser og beregner skyggevirkningene fra eksisterende hall og omsøkt tilbygg. Etter merknad fra en nabo er det laget en side til i soldiagrammet med klokkeslett og dato tilsvarende bilder fra 12.mai kl 20:00. Skyggene stemmer overens i diagram og naboens bilde. 12. mai kl 20:00 vil ikke tilbygget kaste skygge lenger enn til og med veien – ikke inn i hagene til naboene. Men senere vil skyggen gå lenger inn på deres eiendommer, og det er selvfølgelig forståelig at dette er en ulempe for naboene. Men som det fremgår av foto nr. 1 i merknaden er det egen vegetasjon også som skaper skygge ved lav kveldsol, og ikke bare hallen, for mange av eiendommene. Det ser man ved at solen skinner på øverste delen av trærne. Det er riktig som nabo skriver at forskyving av tilbygget til en viss grad oppveier at bygget er lavere, men dette gjelder når solen står ganske høyt på himmelen. Jo senere og lavere sol, jo mindre har byggets plassering å si og høyden blir viktigere. Forskjellen fremgår på soldiagrammene. Det presiseres også at tilbygget er lavere enn dagens hall, og vil dermed også kaste mindre skygge.  

Vil Bjørkelunden bli ødelagt og rasert?
Nei, men noen trær vil bli fjernet. Etter innspill fra naboer er tre sandbaner som var planlagt for volleyball fjernet slik at større deler av parken beholdes. Noen av trærne vil bli stående og noen trær vil bli fjernet for å gi plass til sandhåndballbaner og forskyvning av haugen bak ROS Arena. Det vil også bli plantet nye trær og busker for å sikre en pen utforming. 

IL ROS ønsker å ivareta et åpent anlegg og de aktivitetene som naboene har nevnt, se endringsforslag ovenfor. Det er fortsatt mulig å gjennomføre Fluefiskekurs flere steder på anlegget og gå tur med hunden. Etablering av gangveier/stier, plassering av flere benker og ny beplanting vil øke glede og bruksnytten for alle i nærmiljøet.
Enkelte av naboene i Konvallveien har også gitt innspill om at fjerning av noen trær er svært ønskelig, fordi det vil gi bedre kveldssol.
Mer informasjon: se skisser i dokument nr 1 og 2 nedenfor der innspillene fra naboen er ivaretatt.

Er det massiv motstand mot prosjektet?
Nei, vi opplever ikke at det er massiv motstand mot prosjektet. Enkelte naboer er skeptiske til prosjektet og noen har gitt innspill til justeringer. Mange av disse innspillene har blitt tatt til følge. Dersom det fortsatt er usikkerhet om fakta i saken, så tar IL ROS selvkritikk om vi ikke har informert tilstrekkelig det siste halvåret. Det var planlagt et møte 24.03.2020 som dessverre ble avlyst pga. Covid-19. Samtidig har vi vært tilgjengelige for spørsmål og innspill hele veien hvis det har vært behov for mer informasjon.

IL ROS opplever en stor utålmodighet fra nærmiljøet og over 2000 medlemmer om å oppgradere anlegget på Spikkestad. Mange ser frem til gode treningsforhold for barn og unge, og mange ser frem til et av Buskeruds flotteste anlegg er på plass. Det har blitt vektlagt dialog med naboer underveis for å sikre muligheten for innspill. Det er samtidig noen få ønsker som IL ROS ikke kan ta ansvar for, blant annet en rundbane for skøyter med underkjøling, da dette ikke er en av aktivitetene som idrettslaget har i dag. Etablering av sykkel- og gangvei langs Ovnerudveien er tatt opp med kommunen. Leder i Spikkestad vel Svein Ivar Hansen,har også uttalt til RHA 5. oktober 2020 at han er positiv til utviklingen som nå er planlagt på ROS arena, til nytte for barn og ungdom. 

Fremdriftsplan / milepæler:

 • Desember 2017 - Prosjektet ble inkludert i kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2017-2020 i Røyken Kommune.
 • Januar 2018 - Første søknad om spillemidler sendt til Buskerud Fylkeskommune.
 • April 2019 - Innspill fra naboer i informasjonsmøte #1
 • November-Desember 2019 - Nabovarsling dør-til-dør med utdeling av prosjektplan.
 • Januar 2020 - Lovpålagt nabovarsling via Altinn.
 • Januar 2020 - Innspill fra naboer i informasjonsmøte #2
 • April 2020 - Søknad om rammetillatelse fra Asker Kommune.
 • September 2020 - Godkjent rammetillatelse fra Asker Kommune.
 • August 2021 - Byggestart utvidelse av ROS Arena og oppgradering av fotballbane.

Informasjon om prosjektet ligger vedlagt i dokumentene nedenfor og ytterligere dokumentasjon er tilgjengelig ved etterspørsel. 

Kontaktinformasjon:
Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Vi er tilgjengelige for spørsmål og innspill om prosjektene. 

 • ROS Arena v/ Jens Lillegraven (918 18 748 | jens.li@online.no)
 • ROS Fotball v/ Nils Harald Strøm (957 58 250 | nils.harald.strom@gmail.com)

Nyttige dokumenter:

 1. Skisse av Spikkestad Idrettsanlegg - presisering ballfangernett; Spikkestad idrettsanlegg skisse 131020_lr.pdf
 2. Skisse av Spikkestad Idrettsanlegg - justert etter naboinnspill - mars 2020; Spikkestad idrettsanlegg skisse 020320.pdf
 3. Nabovarsling - dokumenter levert til naboer i nov-des 2020; Nabovarsling2019_hele-dokumentet.pdf
 4. IL ROS - svar til Asker Kommune på naboinnsigelser; 1523_kommentar_nabomerknader-mars2020_2.pdf
 5. Asker Kommune - godkjent dispensasjon og tillatelse 21.09.2020; 282_178 - 210920-Godkjent dispensasjon og tillatelse til tiltak. Tilbygg og ballbane ROS arena.pdf
 6. Lysberegning som viser redusering av strølys rundt kunstgressbane; Lysberegning_Spikkestad ROS LED - strølys.pdf
 7. IL ROS - dokumentasjon miljøinnfyll kunstgress; PPP Biofill.pdf
 8. Uttalelse fra VIVA - godkjenning av planer vedr. overvann, spillvann 171219; VIVA 171220-Røyken IL ROS oppgradering av anlegg.pdf
 9. Presentasjon på nabomøte 07.04.2019;  Spikkestad-stadion2020-Nabomøte070419.pdf
 10. Invitasjon til infomøte (til postkassene) 19.01.2020; Infomøte-19januar2020-invitasjon2.pdf
 11. Invitasjon ti infomøte (til postkassene) 07.04.2019; Infomøte-7april2019-flyer.pdf